روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه فرصتی بود تا دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشگاه تهران در کنار هم جمع شوند و به بررسی مسائل و مشکلات و برنامه های شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در دوره ی مدیریت جدید آن بپردازند. در این جلسه علیرضا صبا به عنوان نماینده کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همچنین مدیر واحد روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران حضور داشت.

در این جلسه که با حضور علیرضا محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران ، میلاد عقیلی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس دانشکده های فنی ، فاطمه عسکری ، دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، محمد نیک مبین ، دبیر کانون تدبیر دانشکده حقوق و علوم سیاسی و ... برگزار شد، موارد مهمی بررسی شد که عبارتند از:

1- ارائه طرح ها و برنامه های سالانه شورای هماهنگی و بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرایی آنها

2- معرفی ساختار اجرایی جدید شورای هماهنگی در جهت اهداف تعیین شده

3- بررسی مشکلات کانون های فرهنگی در پردیس ها و دانشکده ها و راهکارهای حل آنها

همچنین با توجه به نشست پیش روی دبیران کانون های فرهنگی با دکتر مجید سرسنگی ، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، موارد مهم برای نشست پیش رو جمع بندی شد.


عکس پست از مهدی رضاییان