به نام دانای دانایان

قسم به قلم و آنچه که می نویسد...

قلم و نویسندگی همواره بیان کننده دغدغه مندی فرهنگی و اجتماعی بوده است. مهم ترین تغیرات فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ از طرف نویسندگان توانمند تاریخ صورت گرفته است. در هرکجای تاریخ را که نظاره کنید می بینید که یک نویسنده با انتشار افکار و اندیشه های خود بخش مهمی از فرهنگ جامعه را ساخته است.

در این دوران که با پیشرفت علم و فناوری مطالعه کتاب و نشریه به امری سنتی تبدیل شده است و رو به فراموشیست ، نویسندگی یک وظیفه خطیر برای حفظ فرهنگ و اصلاح زیر ساخت های اجتماعیست. به گونه ای که اگر بتوانیم یک نفر را به درست اندیشیدن ترغیب کنیم توانسته ایم حرکتی بزرگ انجام بدهیم.

در کتار نویسندگی ، مدیریت فرهنگی وظیفه دارد تا با ایجاد زیر ساخت های مناسب ، نوشتن ، این دست آورد مهم بشریت را حفظ کند و آن را توسعه دهد. دغدغه مندی فرهنگی و اجتماعی بدون نوشتن و نویسندگی معنایی ندارد.

 

در اینجا بر آن شدیم تا نوشته ها و اخبار مربوط به انتشارات علیرضا صبا را جمع آوری کنیم.

 

مسئولیت ها در نشریات

 
عضو هیئت تحریریه، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی صنعت سبز نوین، ۱ مرداد ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی UTTED، اردیبهشت ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه و مدیر سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی آرامین، ایران، تهران، دانشگاه تهران، فروردین ۱۳۹۸ تا کنون
مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ایران، تهران، ذانشگاه تهران، بهمن ماه ۱۳۹۷ تا کنون

نوشته های منتشر شده

نوشته‌های مطبوعاتی

نوشته‌های علمی

نوشته‌های علمی پژوهشی

 


اخبار نشریات و نوشته ها

نشریات دانشجویی دانشگاه تهران