به نام دوست

تاریخ گواهی می‌کند: شاید بتوان با شمشیرها و گلوله‌ها، کشورها را فتح کرد و جنگ‌ها را پیروز شد؛ اما پیروزی نهایی از آن کسی است که در نبرد قلم‌ها پیروز شود.

 

افتخارات در نشریات

  • مقام برگزیده بخش نشریات دانشجویی، محور مقاله مطبوعاتی سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران-آبان ۱۴۰۰؛
  • مقام برگزیده بخش نشریات دانشجویی، محور مصاحبه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران (همراه با محمدحسین سمندری مقدم)-آبان ۱۴۰۰؛

مسئولیت ها در نشریات

  • عضو هیئت نظارت بر انتخابات نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰، دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۰، ایران، تهران، دانشگاه تهران
  • عضو هیئت نظارت بر انتخابات نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹، دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۸، ایران، تهران، دانشگاه تهران
  • عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی علمی ترویجی صنعت سبز نوین، مرداد ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۰ ، ایران، تهران
  • عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی علمی ترویجی دلتا (UTTED)، اردیبهشت ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۴۰۱، ایران، تهران

نوشته های منتشر شده

یادداشت‌های پایگاه خبری

نوشته‌های مطبوعاتی

نوشته‌های علمی

 


اخبار نشریات و نوشته ها

نشریات دانشجویی دانشگاه تهران