به نام دانای دانایان

قسم به قلم و آنچه که می نویسد...

قلم و نویسندگی همواره بیان کننده دغدغه مندی فرهنگی و اجتماعی بوده است. مهم ترین تغیرات فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ از طرف نویسندگان توانمند تاریخ صورت گرفته است. در هرکجای تاریخ را که نظاره کنید می بینید که یک نویسنده با انتشار افکار و اندیشه های خود بخش مهمی از فرهنگ جامعه را ساخته است.

در این دوران که با پیشرفت علم و فناوری مطالعه کتاب و نشریه به امری سنتی تبدیل شده است و رو به فراموشیست ، نویسندگی یک وظیفه خطیر برای حفظ فرهنگ و اصلاح زیر ساخت های اجتماعیست. به گونه ای که اگر بتوانیم یک نفر را به درست اندیشیدن ترغیب کنیم توانسته ایم حرکتی بزرگ انجام بدهیم.

در کتار نویسندگی ، مدیریت فرهنگی وظیفه دارد تا با ایجاد زیر ساخت های مناسب ، نوشتن ، این دست آورد مهم بشریت را حفظ کند و آن را توسعه دهد. دغدغه مندی فرهنگی و اجتماعی بدون نوشتن و نویسندگی معنایی ندارد.


در اینجا بر آن شدیم تا نوشته ها و اخبار مربوط به انتشارات علیرضا صبا را جمع آوری کنیم.


مسئولیت ها در نشریات

عضو هیئت تحریریه، دبیر تخصصی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی تخصصی صنعت سبز، ۱ مزداد ۱۳۹۸، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه و مدیر سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی آرامین، ایران، تهران، دانشگاه تهران، فروردین ۱۳۹۸ تا کنون
مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ایران، تهران، ذانشگاه تهران، بهمن ماه ۱۳۹۷ تا کنون

نوشته های منتشر شده


نام مقاله : بی تفاوتی اجتماعی و یا دخالت در زندگی دیگران؟
نگارنده: علیرضا صبا
نام نشریه منتشرکننده: نشریه دانشجویی آرامین
صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مدیر مسئول : فاطمه کرمی نصر
سردبیر: انسیه علی یاری
تاریخ انتشار : ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۸

اخبار نشریات و نوشته ها

شماره دوم نشریه دانشجویی UT-TED، فصل نامه علمی ترویجی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران منتشر شد.


سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی آرامین راه اندازی شد.

سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی آرامین

سامانه نشریه دانشجویی آرامین، به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با مدیر مسئولی فاطمه کرمی نصر، و  سردبیری انسیه علی‌یاری، اعضای شورای مرکزی کانون، راه اندازی شد.

سامانه الکترونیک نشریه برگ سبز
طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، سامانه نشریه دانشجویی برگ سبز به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیر مسئولی علیرضا صبا و سردبیری محمد احمدی راه اندازی شد.

انتشار نخستین شماره نشریه دانشجویی آرامین

کاور شماره یک نشریه آرامین

نخستین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی و اجتماعی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.


صدور مجوز نشریه آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

آرامین

در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تهران با صدور مجوز نشریه دانشجویی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موافقت شد.


انتصاب به عنوان مدیر مسئول نشریه برگ سبز


در راستای انتشار اخبار مرتبط با فعالیت های مذهبی و آیینی و تحلیل و بررسی این بخش مهم از اخبار و فعالیت ها در سطح دانشگاه تهران ، کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار نشریه "برگ سبز" کرده است.

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران که عصر روز شنبه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۷برگزار شد ، مجوز انتشار نشریه برگ سبز به صورت الکترونیکی و چاپی صادر شد.