به نام دانای دانایان

قسم به قلم و آنچه که می نویسد...

قلم و نویسندگی همواره بیان کننده دغدغه مندی فرهنگی و اجتماعی بوده است. مهم ترین تغیرات فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ از طرف نویسندگان توانمند تاریخ صورت گرفته است. در هرکجای تاریخ را که نظاره کنید می بینید که یک نویسنده با انتشار افکار و اندیشه های خود بخش مهمی از فرهنگ جامعه را ساخته است.

در این دوران که با پیشرفت علم و فناوری مطالعه کتاب و نشریه به امری سنتی تبدیل شده است و رو به فراموشیست ، نویسندگی یک وظیفه خطیر برای حفظ فرهنگ و اصلاح زیر ساخت های اجتماعیست. به گونه ای که اگر بتوانیم یک نفر را به درست اندیشیدن ترغیب کنیم توانسته ایم حرکتی بزرگ انجام بدهیم.

در کتار نویسندگی ، مدیریت فرهنگی وظیفه دارد تا با ایجاد زیر ساخت های مناسب ، نوشتن ، این دست آورد مهم بشریت را حفظ کند و آن را توسعه دهد. دغدغه مندی فرهنگی و اجتماعی بدون نوشتن و نویسندگی معنایی ندارد.


در اینجا بر آن شدیم تا نوشته ها و اخبار مربوط به انتشارات علیرضا صبا را جمع آوری کنیم.


نوشته های منتشر شده


نام مقاله : بی تفاوتی اجتماعی و یا دخالت در زندگی دیگران؟
نگارنده: علیرضا صبا
نام نشریه منتشرکننده: نشریه دانشجویی آرامین
صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مدیر مسئول : فاطمه کرمی نصر
سردبیر: انسیه علی یاری
تاریخ انتشار : 19 / 1 / 1398

اخبار نشریات و نوشته ها

انتشار نخستین شماره نشریه دانشجویی آرامین

کاور شماره یک نشریه آرامین

نخستین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی و اجتماعی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.


صدور مجوز نشریه آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

آرامین

در جلسه روز یکشنبه مورخ 19 / 12 / 1397 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تهران با صدور مجوز نشریه دانشجویی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موافقت شد.


انتصاب به عنوان مدیر مسئول نشریه برگ سبز


در راستای انتشار اخبار مرتبط با فعالیت های مذهبی و آیینی و تحلیل و بررسی این بخش مهم از اخبار و فعالیت ها در سطح دانشگاه تهران ، کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار نشریه "برگ سبز" کرده است.

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران که عصر روز شنبه مورخ 13 / 11 / 1397 برگزار شد ، مجوز انتشار نشریه برگ سبز به صورت الکترونیکی و چاپی صادر شد.