آب را گل نکنیم!؛ نگاهی بر ارتباط بین آب و صنایع تولیدی غذایی

نوع: ترجمه-یادداشت

نشریه منتشر کننده: صنعت سبز نوین

صاحب امتیاز:محمد قوشجیان

مدیر مسئول: محمدقوشچیان

سردبیر: محمد قوشچیان، فاطمه سلکی

شماره و دوره انتشار: شماره ۱ دوره چهارم

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

 

دریافت فایل مقاله

 

دریافت کل نشریه

 

نتیجه داوری اثر در تیتر ۱۲: