علیرضا صبا در شماره نخست دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین مشارکت کرد.

 

مقاله «آب را گل نکنیم!؛ نگاهی بر ارتباط میان آب و صنایع تولیدی غذایی» ترجمه یادداشتی از دکتر و.اچ.پوتی، از متخصصین و پژوهشگران حوزه صنایع غذایی در هند است که علیرضا صبا ضمن ترجمه آن، نکاتی را اضافه کرده است. در این یادداشت نقش مؤثر آب در صنایع غذایی بررسی می شود و نکاتی پیرامون صرفه جویی صنعتی آب در صنایع غذایی مطرح و بررسی می شود.

دوره سوم نشریه صنعت سبز نوین از پاییز ۱۳۹۷ با صاحب امتیاز و مدیرمسئولی محمد قوشچیان و سردبیری فاطمه سلکی چشمه سلطانی شروع به فعالیت مجدد کرد. در اسفند ۱۳۹۸ این نشریه موفق به کسب امتیاز حرفه ای از معاونت های فرهنگی و پژوهشی دانشگاه تهران شد و عنوان علمی ترویجی را کسب کرد.  نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین به طور تخصصی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مکانیک بیوسیستم و مهندسی ماشین های صنایع غذایی را بررسی می کند. علیرضا صبا از شماره چهارم این نشریه همکاری خود را آغاز کرد و به عنوان نویسنده و مدیرسامانه این نشریه فعالیت می کند.

علاقه مندان می توانند شماره نخست دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین را از سامانه نشریه به نشانی sanatsabzsj.ut.ac.ir دریافت نمایند.