که ترویج آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها! گفتگو با مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران

نوع: مصاحبه

نشریه منتشر کننده: UTTED

صاحب امتیاز: انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علی اصغر خلیلی

سردبیر:فاطمه سخاوت

شماره و دوره انتشار: شماره ۴ دوره دوم

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

نویسنده همکار: فاطمه سخاوت

 

دریافت مقاله