جلسه دبیر دبیران کانون‌های دانشجویی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران با حضور دبیر شورای هماهنگی برگزار شد.

 

این جلسه با حضور علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، حسین مهدوی دبیر دبیران پردیس‌ دانشکده‌های فنی، سعید کارگر دبیر دبیران پردیس ابوریحان، محمدحسین سرحدی، دبیردبیران پردیس فارابی و نماینده کانون‌های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

عمده مباحث این جلسه شیوه نامه انتخابات کانون‌های فرهنگی و کسب نظرات دبیران کانون‌های پردیس برای مسائل مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بود.

علیرضا صبا در جمع دبیران پردیس های دانشگاه تهران