با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، صبا در هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان نشریات دانشگاهی این دانشگاه عضویت یافت.

 

دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، طی حکمی علیرضا صبا، فعال حوزه نشریات دانشجویی را به عنوان عضو هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:« به موجب این حکم، بر اساس شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه در کمیته ناظر بر نشریات، ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جنابعالی به سمت عضو هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات-سال ۱۳۹۹ منصوب می‌شوید. امید است با توکل بر خداوند متعال و تلاش و برنامه‌ریزی در انجام وظایف محوله مؤفق و مؤید باشید.»

از سوابق علیرضا صبا در نشریات دانشگاهی می‌توان به مدیر مسئولی نشریات نگارستان فرهنگ و برگ سبز و عضویت در تحریریه نشریات: گیاه پزشک، آرامین، صنعت سبز نوین و UTTED اشاره کرد.