برگ سبز

 

نقش و تاثیر وفاداری سازمانی در مسئولیت پذیری و مدیریت منابع انسانی

نوع: مقاله علمی - ترویجی

نشریه منتشر کننده: نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیرمسئول: علیرضا صبا

سرذبیر: محمد احمدی

شماره و دوره انتشار: دوره اول، شماره اول

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله

 

دربافت نشریه