پروژه علیرضا صبا با عنوان "بررسی و معرفی اثرات انواع امواج بر میکروارگانیسم‌ها" برای درس میکروبیولوژی عمومی ارائه شد. این پروژه با تکیه بر راهبرد "هدایت پژوهش‌های دانشگاه به سمت ایده‌پردازی و تجاری سازی" ذیل هدف " نوآوری و حرکت به سمت دانشگاه ایده‌پرداز و کارآفرین" از اهداف برنامه سوم راهبردی دانشگاه تهران، در خرداد ماه سال جاری تهییه و تکمیل شد.

در این پروژه، علیرضا صبا، دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشگاه تهران، با معرفی اثرات امواج الکترومغناطیسی و امواج مکانیکی بر میکروارگانیسم‌ها، راه‌های استفاده موثر از این اثرات در صنایع غذایی را معرفی کرد.

این پروژه برای درس میکروبیولوژی عمومی به تدریس دکتر احمدعلی پوربابایی، دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران تهییه و تدوین شد.