«نجوم»؛ در مسیر انفجار ابرنواختری یا کوتوله سفیدشدن؟

نوع: مقاله مطبوعاتی

نشریه منتشر کننده: دلتا

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدحسین سمندری مقدم

سردبیر: الهه بابازاده

شماره و دوره انتشار: شماره ۱۶ دوره دوم

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۰

 

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه