«چراغ» روشن «آسمان شب» ترویج علم مصاحبه با سیاوش صفاریان‌پور (روزنامه‌نگار و مروج علم)

نوع: مصاحبه

نشریه منتشر کننده: دلتا

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدحسین سمندری مقدم

سردبیر: الهه بابازاده

شماره و دوره انتشار: شماره ۶ دوره دوم

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۰

 

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه