روی خط خبر شماره هفتم نشریه صنعت سبز نوین

نوع: خبر

نشریه منتشر کننده: صنعت سبز نوین

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمد قوشچیان

سردبیر: محمد قوشجیان

شماره و دوره انتشار: شماره۱ دوره ۵

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۹

 

دریافت