دنیای اخبار به کجا می‌رود؟

نوع: اینفوگرافی

نشریه منتشر کننده: هشتگ

صاحب امتیاز: کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علیرضا صبا

سردبیر: الهام سادات میرسلیمی

تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۹

 

دریافت