راهی نمانده به جز انتظار باران!

نوع: یادداشت

نشریه منتشر کننده: طهورا

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: فاطمه کشاورز

سردبیر: الهام رنجبر

شماره و دوره انتشار: سال پنجم شماره یازدهم

تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله (صفحه سوم)