در راستای انتشار اخبار مرتبط با فعالیت های مذهبی و آیینی و تحلیل و بررسی این بخش مهم از اخبار و فعالیت ها در سطح دانشگاه تهران ، کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار نشریه "برگ سبز" کرده است.

 

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران که عصر روز شنبه مورخ 13 / 11 / 1397 برگزار شد ، مجوز انتشار نشریه برگ سبز به صورت الکترونیکی و چاپی صادر شد.

صاحب امتیاز این نشریه ، کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیر مسئول آن علیرضا صبا و سر دبیر فعلی آن جناب آقای محمد احمدی ، دانشجوی رشته ی مهندسی مکانیک بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد که هر دو با حکم دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به این سمت برگزیده شده اند.

هدف اصلی این نشریه اطلاع رسانی و تحلیل اخبار مربوط به امور مذهبی و آیینی دانشگاه تهران می باشد.

این نشریه به صورت فصل نامه منتشر می شود. بناست تا با درخواست صاحب امتیاز نشریه این نشریه به صورت الکترونیکی از درگاه اختصاصی آن انتشار یابد.