یادداشت علیرضا صبا با عنوان «درد پدر بزرگ گرایی» در نشریه دانشجویی وحدت منتشر شد.

علیرضا صبا در این یادداشت ضمن بررسی روند تحوّل مطبوعات و رسانه‌ها در جهان به مسأله تعطیلی چاپ نشریات و روزنامه‌های کاغذی در پی شیوع بیماری کرونا اشاره کرده و نظرات خود را در این رابطه ثبت کرده است.

نشریه دانشجویی وحدت به مدیرمسئولی سید محسن حسینی، دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر کانون وحدت باشگاه دانشجویان این دانشگاه و سردبیری فاطمه مؤمنی در دانشگاه تهران منتشر می‌شود و شماره ۲۲ آن در فروردین ۱۳۹۹ منتشر شد.