عجب مهر نامهربانی است امسال. آسمان هنر ایران امروز سوگوار خاموش شدن ستاره شجریان شد. عحب غمی و عجب حزنی امروز گلوی مام وطن را می‌فشارد. شجریان صدای ایران بود؛ و اکنون ایران در سوگ شجریان است.