به همت انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی، برنامه "یلدا گپ" با میزبانی از اعضای انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

علیرضا صبا در یلداگپ

علیرضا صبا در یلداگپ، امتیاز تصویر: انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در این برنامه که روز شنبه برگزار شد، دکتر مصطفی اویسی، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس، آرش جولاده رودبار، دبیر دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس و دانشگاه، علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه و زهرا هادی‌زاده دبیر دبیران کانون‌های پردیس حضور داشتند.

عکس یادگاری برنامه، امتیاز تصویر: انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران