با انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و نظر مساعد مصطفی اویسی ، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، و طی  حکمی از طرف دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، علیرضا صبا به سمت دبیر کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.