همزمان با دومین جشنوارة فرهنگ؛ چهارمین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی دانشگاه تهران برگزار شد

نوع: گزارش

نشریه منتشر کننده: UTTED

صاحب امتیاز: انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علی اصغر خلیلی

سردبیر: فاطمه سخاوت

شماره و دوره انتشار: شماره ۴ دوره دوم

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

 

دریافت نشریه

 

دریافت مقاله