با تصویب کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، نشریه «نگارستان فرهنگ» تأسیس شد.

 

نشریه دانشجویی نگارستان فرهنگ، به صاحب امتیازی شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی این دانشگاه، دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ مجوز گرفت.

مدیرمسئول این نشریه دانشجویی علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی و سردبیر آن، فائزه ملک میرزایی، دبیر کانون گفتمان باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران است. محورهای فعالیت این نشریه، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ادبی است.

از سوابق علیرضا صبا در نشریات دانشگاهی می توان به مدیرمسئولی نشریه دانشجویی برگ سبز به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضویت وی در هیئت تحریریه نشریاتی چون UT-TED، گیاه پزشک، صنعت سبز نوین و آرامین اشاره کرد.