شماره چهارم نشریه دانشجویی گیاه پزشک با گزارشی از علیرضا صبا منتشر شد.

 

چهارمین شماره از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک در حالی منتشر شد که علیرضا صبا در گزارشی وضعیت گیاه کنوکارپوس و نقش آن در آلودگی های زیست محیطی شهر اهواز را بررسی کرده بود. در این گزارش صبا با بررسی حدود دو سال از اخبار و اطلاعات مربوط به حاشیه های کاشت، هرس و نظرات متخصصین دانشگاه های علوم پزشکی و کشاورزی اهواز، مخاطب در جایگاه قضاوت و تصمیم گیری در رابطه با آلاینده بودن یا نقش پالایش گری این گیاه قرار داده است.

نشریه دانشجویی گیاه پزشک، وابسته به انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که مدیر مسئول آن امین صادقی و سردبیر آن مینا حجازی است.