علیرضا صبا- صنعت سبز نوین

 

 

فرهنگ غذایی در تولید، مصرف و نگه داری غذا با تکیه بر امنیت غذایی

نوع: مقاله علمی-مروری

نشریه منتشر کننده: نشریه دانشجویی علمی ترویجی صنعت سبز نوین

صاحب امتیاز: محمد قوشچیان

مدیرمسئول: محمد قوشچیان

سردبیر: فاطمه سلکی، محمد قوشچیان

شماره و دوره انشار: دوره سوم، شماره چهارم

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه

 

مشاهده نتیجه داوری اثر در جشنواره تیتر ۱۲: