علیرضا صبا- صنعت سبز نوین

 

 

بررسی و معرفی اثر انواع امواج بر میکروارگانیسم ها

نوع: مقاله علمی

نشریه منتشر کننده: نشریه دانشجویی علمی ترویجی صنعت سبز نوین

صاحب امتیاز: محمد قوشچیان

مدیرمسئول: محمد قوشچیان

سردبیر: فاطمه سلکی، محمد قوشچیان

شماره و دوره انتشار: دوره سوم، شماره چهارم

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه