علیرضا صبا- صنعت سبز نوین

 

روی خط خبر شماره چهارم نشریه صنعت سبز نوین

نوع: خبر

نشریه منتشر کننده: نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین

صاحب امتیاز: محمد قوشچیان

مدیرمسئول: محمد قوشچیان

سردبیر: فاطمه سلکی، محمد قوشچیان

شماره و دوره انتشار: دوره سوم، شماره چهارم

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه