درهای دانشگاه به روی مردم باز است یا بسته؟! (گفتگو با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران)

نوع: گزارش

نشریه منتشر کننده: نشریه دانشجویی علمی ترویجی UT-TED

صاحب امتیاز: انجمن های علمی دانشحویی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علی اصغر خلیلی

سردبیر: فاطمه سخاوت

دوره و شماره انتشار: دوره اول، شماره سوم

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه

 

مشاهده نتیجه داوری اثر در جشنواره تیتر ۱۲: