برگ سبز

 

وقتی که از تقریبا هیچ دستاورد می سازیم!

نوع: گزارش

نشریه منتشر کننده: نشریه دانشجویی برگ سبز

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علیرضا صبا

سردبیر: محمد احمدی

شماره و دوره انتشار: دوره اول، شماره اول

زمان انتشار:پاییز ۱۳۹۸

 

دریافت مقاله

 

دریافت فایل اصلی نشریه

 

مشاهده داوری اثر در دوازدهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی: