علیرضا صبا،دانشجوی فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در ستاد اجرایی جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران در سال ۹۷-۱۳۹۸ عضویت یافت و مسئولیت ثبت گزارش و هماهنگی بین گروه های دانشجویی کمیته ساماندهی و پذیرش جشن را بر عهده داشت.

 

ستاد برگزاری جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران با ریاست مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و دبیری محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور جمعی از کارکنان این معاونت و جمعی از فعالان دانشجویی مسئول برگزاری جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران در سال ۹۷-۱۳۹۸ بود.

به پیشنهاد سحر خرمی، معاون مشارکت های فرهنگی دانشگاهیان اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا صبا از فعالان دانشجویی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به عضویت در این ستاد در آمد و مسئولیت ثبت گزارش و هماهنگی بین گروه های دانشجویی را بر عهده داشت.

گفتنی است جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۹۷-۱۳۹۸ روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ برگزار شد و در این مراسم هیئت رییسه دانشگاه تهران و دانش آموختگان دانشگاه تهران حضور پیدا کردند.

تصویر پست از کیمیا دری نوکورانی، جلسه ستاد برگزاری جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران