سامانه نشریه دانشجویی آرامین، به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با مدیر مسئولی فاطمه کرمی نصر، و  سردبیری انسیه علی‌یاری، اعضای شورای مرکزی کانون، راه اندازی شد.

همچنین شماره نخست این نشریه که در اردیبهشت سال جاری منتشر شده بود؛ در سامانه نشریه قرار گرفت.

شما عزیزان می توانید از این پس، اخبار و شماره های این نشریه را از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به نشانی araminsj.ut.ac.ir مشاهده نمایید.
مدیریت این سامانه با علیرضا صبا می باشد.