پروژه علیرضا صبا با عنوان "نقش و تاثیر وفاداری سازمانی در مسئولیت پذیری و مدیریت منابع انسانی" برای درس مدیریت مهندسی ارائه شد. این پروژه با تکیه بر هدف "ارتقای اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی" از اهداف برنامه سوم راهبردی دانشگاه تهران، در خرداد ماه سال جاری تهییه و تکمیل شد.

در این پروژه علیرضا صبا، دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی دانشگاه تهران با معرفی وفاداری سازمانی به عنوان یک امر مهم در مسئولیت پذیری افراد به بررسی نقش و اثرات این مسئله و عوامل موثر در افزایش آن پرداخت.

این پروژه تحقیقی برای درس مدیریت مهندسی به تدریس دکتر محمد شریفی، استادیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، تهییه و تحویل شد.