طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، سامانه نشریه دانشجویی برگ سبز به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیر مسئولی علیرضا صبا و سردبیری محمد احمدی راه اندازی شد.

از این پس اخبار مربوط به انتشار ، شماره ها و مقالات نشریه و شیوه خرید نسخه چاپی و ... در سامانه اختصاصی این نشریه اطلاع رسانه خواهد شد.

تکمیل اطلاعات جانبی سامانه نشریه تا پیش از انتشار شماره نخست آن انجام خواهد پذیرفت.

لینک ورود به سامانه الکترونیک نشریه برگ سبز