آیینه نبستن خطاست! (نگاهی به تاریخچه‌ی ساخت رصدخانه ملی و حواشی آن)

نوع: گزارش تحقیقی

نشریه منتشر کننده: دلتا

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدحسین سمندری مقدم

سردبیر: الهه بابازاده

شماره و دوره انتشار: شماره ۷

تاریخ انتشار: تابستان ۱۴۰۰

 

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه