شماره سوم از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین با همکاری علیرضا صبا منتشر شد.

در هشتمین شماره پیاپی نشریه صنعت سبزنوین که به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیرمسئولی محمدقوشچیان منتشر شد، علیرضا صبا به عنوان عضو هیأت تحریریه تخصصی فعالیت کرد.

علاقه‌مندان برای دریافت این شماره می‌توانند از سامانه نشریه به نشانی sanatsabzsj.ut.ac.ir اقدام کنند.