علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در دومین شماره نشریه خبری تحلیلی بانگ فرهنگ، به تشریح فعالیت‌های کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران برای نودانشجویان پرداخت.

دومین شماره نشریه تحلیلی خبری بانگ فرهنگ، به صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر محمدعلی زارع چاهوکی و سردبیر سمانه عیوضی منتشر شد. در این شماره طی گفت‌وگویی با علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، عموم فعالیت‌ها و نحوه‌ی عضویت در کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران تشریح شد.

علیرضا صبا در این مصاحبه اشاره کرد:« کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، یک نهاد دانشجویی است کـه اعضای آن به‌صورت داوطلبانه، برای ارتقـای فرهنگ جامعه و جامعه دانشگاهی تلاش می‌کنند.» صبا ادامه داد:«حوزه‌های چهارگانـه فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی هرکـدام موضوعـات گوناگونـی را در برمی‌گیرند. در حوزه فرهنگی موضوعاتی چون: رسانه، اندیشه، کتابخوانـی و موضوعاتی ازاین‌دســت قـرار می‌گیـرد. در حوزه هنـری، کانون‌هایـی بــا موضوعات شعر و ادب، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهـای نمایشی و فیلم و عکس فعالیت می‌کنند. در حوزه اجتماعی ایـن موضوعات شامل: آسیب‌های اجتماعی، گردشگری، محیط‌زیسـت، همیاران سلامت، کارآفرینی، مهارت‌های زندگی و خیریه می‌شود.»

دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در رابطه با فعالیت‌های انجام شده در کانون‌ها ذکر کرد:«فعالیت‌های مختلفـی در کانون‌ها انجام می‌شـود. این فعالیت‌ها از انتشار نشـریه در فضای دانشـگاه و فضـای مجازی گرفتـه تا برگـزاری مسـابقات، تولید آثـار هنری و فرهنگی، شـب شـعر، جشـن‌های عمومـی مثل جشـن شـب یلـدا و... تا جشـنواره‌های تخصصـی فیلـم و عکـس و دیگـر آثـار هنـری. حلقه‌هـای مطالعاتـی، پویش‌هـای دانشـجویی در حوزه‌هـای محیط‌زیسـت و خیریـه، همگـی تنهـا بخـشی از فعالیت‌هایـی اسـت کـه در فضـای کانون‌های دانشـجویی انجـام میشـود.»

در ادامه صبا به نحوه‌ی عضویت در کانون‌ها پرداخت. برای مطالعه این نشریه می‌توانید از اینجا اقدام کنید.

گفتنی است شماره نخست نشریه بانگ فرهنگ به سردبیری علیرضا صبا در پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد که برای مشاهده آن می‌توانید از اینجا اقدام کنید.