ارائه علمی تخصصی با موضوع کروماتوگرافی گازی با همکاری علیرضا صبا انجام شد.

در این ارائه علمی که روز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ در کلاس مجازی درس آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی گروه مهندسی  ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد، تاریخچه، روش کار، اجزاء ساختاری و کاربردهای طیف سنج جرمی GC/MS معرفی شد.

این ارائه با همکاری علیرضا صبا، انسیه علی‌باری، شهرزاد همتی، فاطمه کرمی نصر، دانشجویان کارشناسی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران و برای درس آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی به تدریس محمود سلطانی فیروز، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد.