با دو نفر شروع کردیم؛ به یک تیم قوی رسیدیم! مصاحبه با مهندسی هادی آشتیانی، کارآفرین جوان تولیدکننده ماشین‌های بسته‌بندی

نوع: مصاحبه

نشریه منتشر کننده: صنعت سبز نوین

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمد قوشچیان

سردبیر: محمد قوشجیان

شماره و دوره انتشار: شماره۱ دوره ۵

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۹

 

دریافت