گازش را بیشتر کن!

نوع: اینفوگرافی

نشریه منتشر کننده: هشتگ

صاحب امتیاز: کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علیرضا صبا

سردبیر: الهام سادات میرسلیمی

تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۹

 

دریافت

 

مشاهده نتیجه داوری اثر در جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۲: