در جلسه روز یکشنبه مورخ 19 / 12 / 1397 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تهران با صدور مجوز نشریه دانشجویی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موافقت شد.

در پی درخواست کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با صدور حکمی از طرف دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، نشریه دانشجویی آرامین با موضوعیت اجتماعی و فرهنگی به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و به مدیر مسئولی فاطمه کرمی نصر ، عضو شورای مرکزی کانون و سردبیری انسیه علی یاری اعتبار گرفت.

نام این نشریه به معنای "میانجی گر" است و از اهداف این نشریه این است که میان انسان و دین میانجی گری کند و مفاهیم اجتماعی و مشکلات کنونی اجتماعی را بیان و به ارائه راه حل های پیشنهادی بپردازد.

این نشریه به صورت دو هفته نامه در سطح پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر می شود و نسخه الکترونیک آن به صورت جداگانه در کانال های تلگرام و وبسایت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار خواهد گرفت.

نشربه آرامین دومین نشریه به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد.

نشربه برگ سبز به مدیر مسئولی علیرضا صبا و سردبیری محمد احمدی دیگر نشریه این کانون می باشد.