ارائه علمی با موضوع ویسکومتر لرزشی با مشارکت علیرضا صبا انجام شد.

ارائه علمی با موضوع ویسکومتر لرزشی از سوی فاطمه کرمی نصر در کلاس مجازی درس آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران، به تدریس دکتر محمود سلطانی فیروز استادیار دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی دانشگاه تهران، عصر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شد.

این ارائه علمی با همکاری علیرضا صبا، انسیه علی‌یاری، فاطمه کرمی نصر و شهرزاد همتی، دانشجویان مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تهییه و ارائه شد.