دردپدربزرگ گرایی!

نوع: یادداشت

نشریه منتشر کننده: وحدت

صاحب امتیاز: سید محسن حسینی

مدیر مسئول: سید محسن حسینی

سردبیر: فاطمه مؤمنی

شماره و دوره انتشار: سال سوم شماره ۲۲

تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۹

 

دریافت مقاله (یادداشت دوم)