نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها

نوع: گزارش

نشریه منتشر کننده: گیاه پزشک

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: امید اتقیاء

سردبیر: مینا حجازی

شماره و دوره انتشار: شماره ۱ دوره بیست‌ویکم

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۹

 

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه