هیاهوی سکوت

نوع: یادداشت

نشریه منتشر کننده: بانگ فرهنگ

صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدعلی زارع چاهوکی

سردبیر: علیرضا صبا

شماره و دوره انتشار: شماره۱ دوره ۱

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۹

 

دریافت