علیرضا صبا از پیوستن دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران و کانون رسانه باشگاه دانشجویان به پویش ملی «همکاشت» خبر داد.

علیرضا صبا با اشاره به این که «می‌دانیم که این روزها شرایط زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنیم؛ به سمتی رفته است که یخچال‌های طبیعی در حال آب شدن هستند، گازهای گل‌خانه‌ای روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در نتیجه گرمایش جهانی دارد کار دست ما انسان‌ها می‌دهد! اقلیم‌هایمان را تغییر می‌دهد و علاوه بر گونه‌های گیاهی و جانوری، بقای انسان را هم در خطر انقراض قرار داده است.» بر مقابله با مرور زمان نسبت به این مسائل تأکید کرد.

وی افزود: «برای همین است که عده‌ای از افراد دغدغه‌مند در انجمن مردم نهاد هنر و زیست بوم دایره آبی به این نتیجه رسیده‌اند تا با برگزاری پویش #همکاشت و با کاشت صدهزار درخت گامی برای زمین بردارند.» وی سپس از پیوستن دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران به همراه کانون رسانه باشگاه دانشجویان و کانون سبزدیمن دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به این پویش خبر داد.