دکلمه «تهران گرگرفته پاییز» با صدای علیرضا صبا منتشر شد.

این دکلمه با شعری از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر برجسته و پژوهشگر ادبی کشور، و صدای علیرضا صبا تولید شد و تدوین آن در کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران صورت پذیرفت.