علیرضا صبا، ارائه‌ای با موضوع روش انجماد سریع مخصوص داد.

علیرضا صبا، دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشگاه تهران، برای درس ماشین‌های صنایع غذایی ۳، ارائه علم با موضوع IQF تهییه کرد و در جلسه دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ این درس، ارائه داد.

روش انجماد سریع مخصوص، یک روش بسیار مفید و تازه در است که در زمینه منجمندکردن و انبارکردن محصولات غذایی استفاده می‌شود. این روش با ساختن کریستال‌های کوچک یخ در محصول، از تخریب بافت آن‌ها جلوگیری می‌کند.

درس مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی با تدریس دکتر محمود سلطانی فیروز در گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران ارایه می‌شود.