علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران از برگزارشدن انتخابات دور دوم کانون‌های دانشجویی دانشگاه خبر داد.

انتخابات دور دوم کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران،۲۶ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد. پیش از این، دورة اول انتخابات این تشکل دانشجویی،‌ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ برگزار شده بود.

نتایج دورة دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در زیر آورده شده است:

نتایج انتخابات دور دوم کانون های باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

نتایج انتخابات دور دوم کانون های دانشجویی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

نتایج انتخابات دور دوم کانون های دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران

نتایج انتخابات دور دوم کانون های دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران