شماره نخست نشریه بانگ فرهنگ

نوع: نشریه

صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدعلی زارع چاهوکی

سردبیر: علیرضا صبا، بهراد رضوی آل هاشم

شماره و دوره انتشار: شماره ۱ دوره ۱

تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۹

 

دانلود نسخه کم حجم

دریافت نسخه اصلی