جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به همت شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. احسان محمدی محلاتی دبیر این جشن بود و علیرضا صبا نیز عضو ستاد برگزاری این جشن. افتتاحیه این جشن با حضور مسؤلان حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور و دانشگاه تهران برگزار شد. هدف از این جشن نمایش توانمندی‌های کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران در طول ۲۰ سال فعالیتشان بود.

علیرضا صبا

دومین جلسه ستاد برگزاری جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دفتر شورای هماهنگی، عکاس: رامین بابایی

علیرضا صبا

جلسه ستاد برگزاری جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دفتر شورای هماهنگی، عکاس: رامین بابایی

علیرضا صبا

جلسه ستاد برگزاری جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، آبان ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دفتر شورای هماهنگی، عکاس: رامین بابایی

علیرضا صبا

اهدای حکم عضویت علیرضا صبا در ستاد جشن از سوی احسان محمدی محلاتی، جلسه ستاد برگزاری جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دفتر شورای هماهنگی، عکاس: رامین بابایی

علیرضا صبا

تصویر گرفته شده علیرضا صبا در جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران

مجید سرسنگی

تصویر گرفته شده علیرضا صبا از دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در افتتاحیه جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ آذر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

احسان محمدی محلاتی

تصویر گرفته شده علیرضا صبا از احسان محمدی محلاتی، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در افتتاحیه جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ آذر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

علیرضا محمدی کله سر

تصویر گرفته شده علیرضا صبا از علیرضا محمدی کله سر، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در افتتاحیه جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ آذر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

محمود نیلی احمد آبادی

تصویر گرفته شده علیرضا صبا از دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در افتتاحیه جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ آذر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

هادی خانیکی و سید ضیاء هاشمی

تصویر گرفته شده علیرضا صبا از دکتر هادی خانیکی، رئیس انجمن ارتباطات ایران و دکتر سیدضیا‌ء هاشمی، مدیرعاملی خبرگزاری ایرنا، در افتتاحیه جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ آذر ۱۳۹۷، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

دبیران شورای هماهنگی دانشگاه‌های تهران، پس از نشست نقد و بررسی، تصویر از علیرضا صبا

علیرضا صبا و حسین عبداللهی در جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، عکاس: کیمیا دری

تصویر تیم اجرایی جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، عکاس: کیمیا دری