ارائه علیرضا صبا با موضوع انبارداری و نگهداری مواد غذایی انجام شد.

این ارائه مربوط به درس ماشین‌های صنایع غذایی با تدریس دکتر محمود سلطانی فیروز، عضو هیئت علمی گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران بود که در جلسه الکترونیکی سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ انجام شد. علیرضا صبا در این ارائه به بررسی مهم ترین مسائل در حوزه انبارداری و نگه‌داری انواع مختلف مواد غذایی در صنایع غذایی پرداخت.