نگاهی بر راه پر پیج و خم ترویج علم در ایران

نوع: مقاله مطبوعاتی

نشریه منتشر کننده: دلتا

صاحب امتیاز: انجمن‌ها علمی دانشجویی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علی اصغر خلیلی

سردبیر: فاطمه سخاوت

شماره و دوره انتشار: شماره ۵ دوره دوم

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۹

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه